Towards an example of Donaldson-Thomas - Nekrasov correspondence