IR Reflectance Spectroscopy of High-Temperature Superconducting Ceramics based on Lantanum and Yttrium

Author: 

Balashov, A
Boldyrev, N
Burlakov, V
Golovashkin, A
Zhizhin, G
Kraiskaya, K
Lozovik, Y
Mizen, K
Cherepanov, A
Shulga, S
Yakovlev, V

Publication Date: 

1987

Journal: 

Pizma ZheTF

Last Updated: 

2018-11-29T08:50:24.737+00:00

Volume: 

46

page: 

43-46

Symplectic id: 

27052

Submitted to ORA: 

Not Submitted

Publication Type: 

Journal Article